Privacy policy

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működte- tése, fejlesztése és biztonsága.

ALAPFOGALMAK: 

 • „személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely olyan adat, információ, tényező, amely alapján az adott természetes személy – közvetlen vagy közvetett módon – beazonosítható. Ezek különösen: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, szociális azonosságára utaló adat. Személyes adatkezelésnek minősül továbbá a fénykép, hang-, vagy képfelvétel készítése, valamint személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzők gyűjtése;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
 • „az Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 1. Kik vagyunk?

A Társaságunk: Ad Tempus Bt.

A Társaságunk székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2. 

(itt nincs ügyfélfogadás)

A webshop honlapja: www.duricakatarina.com

Postacímünk és ügyfélkapcsolati címünk: 

Piros Hó Kiadó, 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. 

Telefonszámunk: nulla-hat-húsz-443-03-50

E-mail címünk: info@duricakatarina.com

Adószámunk: 29065929-3-43

Cégjegyzékszámunk: 01-06-514300

Társaságunk adatvédelmi felelősének elérhetőségei:

Név: Feledy Botond dr.

Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2.

E-mail:  info@duricakatarina.com 

Az általunk kezelt adatok köre, jogalapja és időtartama
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink mi-nőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, web- oldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok
Társaságunk jogos érdekeIP címa látogatás idő- pontjaa meglátogatott aloldalak adatai,
az Ön által hasz- nált operációs rendszer és bön- gésző típusa
6 hónap
Regisztráció a honlapon
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása
Webshop üzemeltetéséhez vásárlói alapadatok, csomagküldés
értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.
hozzájárulásvezetéknév, keresztnév,
születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím
a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás
Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük
hozzájárulásteljes név, születési időpont (18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím, lakhelyhírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás
az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.
hozzájárulásteljes név, születési időpont (18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím, telefonszám (nem kötelező)
egyéb, nem kötelezően megadandó adat: lakhely, végzettség, aktuális munkahely/pozíció)
direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
Ügyintézés, panasz
észrevételre, panaszra válaszadás
jogi kötelezettségteljes név,
e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet
5 évig
Nyereményjáték
Cél: a Társaság üzlet- menetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával
vásárlók elégedettségének növelése
hozzájárulásjogi kötelezettséga nyereményjátéktól függően: teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcímrésztvevőkesetében a játék befejezéséig
nyerteseke setében 8 évig
Webshop tranzakció
létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése a duricakatarina.com holnapon a Simple Pay rendszeren keresztül
Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Ektv. 13/A. § (1) -(3) bekezdései alapján
teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, fizetési adatok (bankkártya adatai)A jogügylet teljesítését követő 5 évig. 
Számlázás, számla megőrzése
jogszabályi kötelezettség (ideértve Számv.tv., Art., Áfatv.,Tbj., stb.).A számlán szereplő adatok: név, cím és esetleges megjegyzések.A jogügylet teljesítését követő 5 évig

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@duricakatarina.com e-mail, illetve fenti ügyfélszolgálati postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 1 hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

ADATFELDOLGOZÁS

Az adatfeldolgozó minden esetben az Adatkezelő utasítására járhat csak el, az Adatkezelő határozza meg az adatok felhasználásának módját, az adatkezelés célját. Az adatfeldolgozó nem kezelheti az Adatkezelőtől kapott személyes adatokat saját vagy a szerződésében rögzítetten kívüli egyéb célra. Adatkezelő a jelen tájékoztató hatálybalépésekor az alábbi tevékenységekre az itt megjelölt adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. 

 • Házhozszállítás 

Adatfeldolgozó: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 

Adatkezelésük szabályai: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A megvásárolt termékek kiszállítása a megrendelő részére, a megrendelő (Érintett) által megadott szállítási címre. A kiszállításhoz feltétlenül szükséges személyes adatok (Név, cím, telefonszám) kerülnek a futár részére átadásra.

 • Webshopon történő fizetés

Adatfeldolgozó: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., Cg.: 01-09-174466, Adószám: 24386106-2-42) Tel.: +36(1)366-6611 +36(20)366-6611 +36(30)366-6611 +36(70)366-6611 ; e-mail ugyfelszolgalat@simple.hu ; https://simplepay.hu ) Az ügyfélszolgálati tevékenység során történő  – adatai kezeléséről szóló – részletes adatkezelési tájékoztatóinkat, az alábbi hivatkozásokra kattintva olvashatja el:

https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy www.duricakatarina.com adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.


Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatfeldolgozók által ellátott tevékenység: A webshopon történő vásárláshoz kapcsolódóan az online fizetés lebonyolítása.

 • Számlázás

Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Tel: +36-30-35-44-789, https://www.szamlazz.hu, e-mail: info@szamlazz.hu, adatkezelési tájékoztatója: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/) 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A webshopon történő vásárlásról, a jogszabályi feltételeknek mindenben megfelelő számla kiállítása. Ehhez Adatkezelő a számlázási név, cím, vételár adatokat adja át az adatfeldolgozó részére. 

 • Hírlevél kiküldése 

Adatfeldolgozó: MailChimp (https://mailchimp.com/contact/; székhely: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; adatkezelési tájékoztatója: https://mailchimp.com/legal/privacy/) 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A hírlevélre feliratkozók részére az Adatkezelő által meghatározott tartalmú marketing anyagok, tájékoztatók kiküldése. Ennek teljesítéséhez Adatkezelő a hírlevélre feliratkozók e-mail címlistáját adja át az adatfeldolgozónak. 

A MailChimp a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszer, az ú.n. Privacy Shield rendszerben regisztrált amerikai cég, vagyis a MailChimp vállalta, hogy megfelelő szintű védelmet biztosít a személyes adatoknak, így részére a személyes adatok az Európai Unió területéről továbbíthatóak.

 • Tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó: Webonic Kft.  (8000 Székesfehérvár Budai út 9-11.,Cégjegyzékszám: 07-09-025725, Adószám: 25138205-2-07)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A duricakatarina.com weboldal elérhetővé tétele, az oldal hostolsása. Az adatfeldolgozóhoz a weboldal működtetése, feladatai ellátása körében kerülnek az Érintett személyes adatai, azokat csak célhoz kötötten, feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig használhatja fel, illetve azokat a webshop üzemeltetésének mértékében megőrzi a rendelések teljesítéséig illetve a regisztrációk visszavonásáig, kódolt formában, biztonságosan tárolva.  

 • A webshop technikai feltételeinek biztosítása

Adatfeldolgozó: Misurák Ladislav (székhely: 98032 Blhovce, Blhovce 59 Szlovákia, Adószám: SK1126824501 )

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: A duricakatarina.com weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatfeldolgozóhoz a weboldal működtetése, feladatai ellátása körében kerülnek az Érintett személyes adatai, azokat csak célhoz kötötten, feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben használhatja fel.  

 • Könyvelés

Adatfeldolgozó: Re-Tax Bt., 2890 Tata, Fazekas utca 65.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Az Adatkezelő működésével összefüggő könyvelési, számviteli, bérszámfejtési feladatainak elvégzése. Az Adatkezelő számláinak tartalma, az Adatkezelő munkavállalójának adatai kerülnek átadásra, melyet adatfeldolgozó kizárólag a jogszabályi előírások teljesítése körében kezelhet.   

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoz- tatónkban.

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával eze- ket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoz- tatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harma- dik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?
TípusNévHozzájárulásLeírásCélÉrvényesség
rendszer sütiknem igényela webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgálhonlap működésének biztosításaböngésző session vége
nyomkövető sütiigényelszemélyre szabáshozÖn beállításainak megjegyezéseszolgáltatásunk hatékonyságának növeléseA vásárlás befejezéséig
nyomkövető süti(harmadik féltől származó)

nem igényel
új session-ök éslátogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment lea weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódikBöngésző beállítástól függ, 30 nap az általános. 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 1. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Tár- saságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmez- zük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – … napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselek- ményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön- külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 7 napos határidővel vállaljuk.

 1. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk az EU területén kívülre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a meg- bízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem- pontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg- előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és  tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával

– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amely- ről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://www.duricakatarina.com/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon történik.

Dátum: Budapest 2020-11-06.